Schloss und Gärten von Freÿr / Maas (Belgien)

Schloss Nowy Wisnicz, Malopolska in Polen

Nowy Wisnicz Castle in Littke Poland
Foto : Zamek w Wisniczu