Kasteel en Tuinen van Freÿr / Maas (België)

Kasteel Nowy Wisnicz, Malopolska in Polen

Nowy Wisnicz Castle in Little Poland
Foto : Nowy Wisnicz