Castillo y Gardines de Freÿr al Mosa (Bélgica)

El Castillo de Nowy Wisnicz, Malopolska en Polonia

Nowy Wisnicz Castle in Littke Poland
Foto : Zamek w Wisniczu